|A(4)LH|^KlanWeb->

Príkazy do konzoly

adjust_crosshair
     zmení farbu zamerovacieho kríža
allow_spectators 0
     zakáže pohyb spectator na serveri (1 umožnia)
appenddemo [demo]
     pokračuje v nahrávaní už existujúceho dema
autobuy
     nakúpi podľa zoznamu v autobuy.txt
addip [min] [IP]
     zabanuje hráčov podľa IP adresy, ak zadáme 0 udělujeme permban
alias
     aliasuje príkaz (y)
buy [niečo]
     nakúpi predmet, napríklad buy deagle kúpi Desert
banid [min] [unique]
     zabanuje hráč podľa unikátneho ID stam account, ak zadáme 0 min udělujeme permanentný ban
bind "[key]" "[command]"
     priraďuje klávese príkaz napr. bind "F1" "say ahoj" vypíše do chatu hlášku ahoj
changelevel [map]
     zmení mapu, changelevel de_nuke zmení mapu na nukovačku
cl_hidefrags 1
     vypne zobrazovanie frage (s 0 opäť zapne)
cl_observercrosshair 1
     zapne krížik v spectator móde (0 vypne)
cl_showfps 1
     zapne zobrazovanie FPS na monitore (0 vypne)
clear
     vymaže všetky riadky z konzoly ( "vyčistí" okno konzoly)
cmdlist
     vypíše do konzoly zoznam všetkých dostupných príkazov
connect [IP]
     pripojí sa na server s danou IP adresou
cvarlist
     vypíše do konzoly zoznam všetkých nastaviteľných parametrov a ich aktuálne hodnoty
disconnect
     odpojí od aktuálneho herného servera
drawradar
     zapne vykresľovanie radaru na obrazovke
exec [file.cfg]
     vykoná všetky príkazy zapísané v súbore *. cfg
exit
     opustí hru (ekvivalent príkazu quit)
fakelag 0
     simulácia lagu, väčšie číslo = väčšia lag
fakeloss 0
     simulácia straty paketov, vyššie číslo = vyššia strata
fastsprites 0
     nastavuje kvalitu zobrazovania dymu zo smoke granátov (hodnoty 0, 1, 2, 0 = nejvíc reálnej)
gamma [xx]
     nastavuje gamma hodnotu
hideconsole
     skrytie konzoly
hideradar
     vypne vykreslování radaru
hisound 1
     vyššia kvalita zvuku 1 = 22kHz, 0 = 11kHz
hud_centerid 1
     zobrazuje meno a postavenie (health) hráčov pod zameřovacím krížom, 0 zbrazuje vľavo dole
hud_fastswitch 1
     zapne rýchle přehazování zbraní klávesami 1, 2, 3. .., ak je 0 musíte potvrdzovať ľavým krysítkem
hud_saytext_time [x]
     udáva dobu (s) zobrazenie say a say_team hlášek na obrazovke 0 = žiadne správy
kick # id
     kickne hráča # id (píšte s krížikom), kick [name] vykopne podľa mena
kill
     sebevraždička, zabijete sa a musíte čakať ako skončí kolo:)
cl_righthand 0
     vykreslenie zbrane do ľavej ruky, 1 = pravá ruka
listplayers
     vypíše zoznam všetkých hráčov a ich id na serveri
m_filter 1
     zapne filtrovanie myšidla (smoothing vyhladzovania pohybu myši), 0 vypne
m_pitch [x.xxx]
     nastavuje rýchlosť vertikálneho pohybu myši (hore a dole), záporná hodnota nastaví reverznej mouselook
m_yaw [x.xxx]
     nastavuje rýchlosť horizontálneho pohybu myši (vľavo, vpravo)
max_shells [xxx]
     maximálny počet zobrazovaných nábojníc
mp_autokick 1
     zapne automatický kick TeamKillerům po 3TK (0 vypne)
mp_autoteambalance 1
     zapína automatické vyvažovanie tímov, ak je v jednom tíme odva a viac hráčov viac, server pridelí v ďalšom kole hráčov slabšiemu tímu (0 balancování vypne)
mp_buytime [x.x]
     určuje čas xx minút od začiatku kola po ktorú je možné nakupovať
mp_c4timer [xx]
     udáva čas xx od načasovanie k výbuchu bomby v sekundách
mp_fadetoblack 1
     nastavuje zčernání obrazovky po vašej smrti (0 vypína)
mp_focechasecam [x]
     určuje správanie kamery po vašej smrti vo spectators móde. 0 umožňuje všetky pohľady, 1 umožňuje iba prepínanie medzi vašimi tímovými kolegami, 2 vás uzamkne na mieste vašej smrti a 3 umožňuje pozorovať iba tímovej kolegami len z pohľadu prvej osoby
mp_freezetime [x]
     udáva dobu x sekúnd zmražení pred začiatkom kola (to je ta doba v ktorej väčšinou nakupujete)
mp_friendlyfire 1
     zapne friendly fire (0 vypne)
mp_hostagepenalty [x]
     vykopne hráča po zabití x rukojemníkov (0 vypína)
mp_limitteams [x]
     tím môže mať maximálne ox hráčov viac ako druhý (0 vypne)
mp_mapvoteratio [x.x]
     číslo xx udáva podiel votů pre mapu potrebných k zmene 0.6 = 60% hráčov
mp_roundtime [x]
     udáva dobu (xx minút) trvania jedného kola (1-8)
mp_startmoney [xxx]
     nastavuje počiatočné peniaze xxx, štandard je 800
mp_timelimit [xx]
     nastavuje časový limit xx minút pre hranie jednej mapy do výmeny
mp_tkpunish 1
     zapne "trestanie" TeamKillerů ďalšie kolo nehrá (0 vypne)
name [xxx]
     zmení vaše meno, ak chcete meno s medzerou tak ho dajte do úvodzoviek "Nové meno"
net_graph 1
     zapne zobrazovanie fps, pingu, prijatých a odoslaných údajov, loss a choke hodnôt (ďalšie hodnoty 2, 3 iné zobrazenie, 0 vypína zobrazovanie)
nosound 1
     vypne zvuk (0 zapne)
playdemo [xxx]
     přehraje demo xxx.dem
playvol [x]
     nastavuje hlasitosť pri prehrávaní dema
quit
     opustí hru, ekvivalentom je príkaz exit
r_decals [xxx]
     nastavuje maximálny počet decals (stopy po kulkách, krv ...)
r_drawviewmodel 0
     vypne zobrazovanie zbrane, 1 zapne
r_dynamic 1
     zapne dynamické osvetľovanie (0 vypne)
r_mmx 1
     zapne mmx počítanie (podporované MMX procesormi), 0 vypne
reconnect
     zopakuje pripojenie bez toho aby ste opustili server (a vynuluje skóre)
record [xxx]
     začne nahrávať demo s názvom xxx
remove [IP]
     unban, odstráni IP (alebo uniqueID) z banlistu
retry
     pokúša sa pripojiť na server kde pokusy o pripojenie zlyhali
room_type 1 / 0
     zapne / vypne ozvenu (bug ozveny vás taky koľkokrát vytočí, čo ...)
say_team [xxx]
     vypíše do tímového chatu (len vašim spoluhráčom) hlášku xxx
say [xxx]
     vypíše do chatu hlášku xxx
scr_conspeed [x]
     rýchlosť "vyrolování" konzoly
snapshot
     pořídí screenshot v *. tga gormátu
screenshot
     pořídí screenshot v *. bmp formáte
sensitivity [x.x]
     nastavuje citlivosť myši
showbriefing
     zobrazí briefing aktuálne mapy
showinfo 1
     zapne zobrazovanie všetkých paket (0 vypne)
showpause 1
     zapne pauzu displaye (0 vypne)
showram 1
     zapne zobrazovanie voľnej pamäte
stop
     zastaví nahrávanie dema
stopdemo
     zastaví prehrávanie dema
stopsound
     zastaví prehrávanie zvukov
sv_gravity [xxx]
     nastavuje na serveri gravitácie, predvolená hodnota je sv_gravity 800
sv_password [xxx]
     nastavuje heslo potrebné na prihlásenie na server
sv_restartround [x]
     restartuje kolo za x sekúnd
timedemo [xxx]
     přehraje demo xxx.dem s maximálnou možnosťou fps a zodpovedajúce rýchlosťou zvuku
timeleft
     vypíše čas zostávajúci do konca mapy
timerefresh
     slúži na určenie maximálnych možných fps ktoré zvláda vaša mašina
users
     vapíše zoznam hráčov a ich uniqueID
violence_ablood 1
     zapne zobrazovanie krvi (0 vypne)
volume [x.x]
     nastavuje hlasitos
votemap [xx]
     hlasuje pre zmenu mapy na mapu číslo xx

 
Theme by clan | |AL(4)H|